Herindeling Westerkwartier per 1 januari 2019

Actueel Persberichten

herindeling_zuidhorn_groningenDe stuurgroep Samenwerking Westerkwartier stelt de vier gemeenteraden in het Westerkwartier voor per 1 januari 2019 over te gaan tot herindeling. Deze datum wijkt af van de tot nu toe door de gemeenten beoogde datum van 1 januari 2018.

Voorstel
Voor de vier gemeenten in het Westerkwartier is 1 januari 2019 een ‘harde’ datum. De toekomstige samenwerking met de gemeente Noordenveld en de positie van het Middag-Humsterland zullen voor die tijd bepaald zijn. De stuurgroep komt op korte termijn met een nieuwe, uitgewerkte planning, uitgaande van de datum 1 januari 2019. De raden moeten zich formeel uitspreken over de nieuwe voorgestelde datum. De verwachting is dat het voorstel hiervoor in november 2015 aan de vier raden wordt voorgelegd.

Draagvlak
De vier gemeenten willen het herindelingsproces weloverwogen uitvoeren, zowel bestuurlijk als voor de inwoners. Voor de datum van 1 januari 2018 moeten de gemeenten voor 1 mei 2016 een herindelingsadvies voorleggen aan Gedeputeerde Staten van de provincie. Deze planning is niet haalbaar. Mede omdat het betrekken van inwoners een belangrijk onderdeel is van het proces en dit de nodige voorbereiding vergt. De Tweede Kamer heeft aangegeven bij de beoordeling nadrukkelijk aandacht te hebben voor het onderdeel draagvlak bij de inwoners. De gemeenten in het Westerkwartier vinden dit in het proces ook onontbeerlijk en willen daarvoor voldoende (voorbereidings)tijd nemen.

Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit de burgemeesters en gemeentesecretarissen van de vier Westerkwartiergemeenten.

Bron: Gemeente Grootegast