Inpassingsplan Wegomlegging N355

Persberichten

Gedeputeerde Staten stellen inpassingsplan Wegomlegging N355 (Noordhorn-Zuidhorn) vast

Het college van Gedeputeerde Staten stelt het provinciaal inpassingsplan voor de Wegomlegging N355 (Noordhorn-Zuidhorn) vast. In het inpassingsplan is uitgewerkt hoe de weg stedenbouwkundig en landschappelijk het best kan worden ingepast.

Voor het plan zijn allerlei onderzoeken verricht naar geluid, lucht, veiligheid etc. Van september tot november 2010 konden omwonenden en andere betrokkenen hun reactie geven op het ontwerp-inpassingsplan. Deze reacties zijn verwerkt in het inpassingsplan en worden nu voorgelegd aan Provinciale Staten.

> Zie voor meer informatie: persbericht Provinciale Staten (PDF)