Nog geen besluit reclamebelasting Zuidhorn

Actueel Verslagen

Met het huidige  voorstel van het college van B&W om een reclamebelasting in te voeren voor ondernemers in de kom van Zuidhorn is tijden de raadsvergadering van de Gemeente Zuidhorn vooralsnog niet ingestemd door de gemeenteraad. Conclusie tijden de raadsvergadering van 13 januari jl. van de Burgemeester, portefeuille-houder van Economische Zaken, was dat hij “terug gaat naar de ondernemers” om het een en ander nogmaals met hen te bespreken.

headerNadat dhr. A. Borger, voorzitter van de Zakenkring, namens de Zakenkring gebruik maakte van het spreekrecht en kort het voorstel verdedigde gaven de fracties hun mening over het voorstel. Samengevat: reclamebelasting kan een middel zijn om activiteiten te faciliteren maar, zo vonden de meeste fracties: er moet wel sprake zijn van differentiatie. De lasten moeten eerlijk verdeeld zijn, er mag geen sprake zijn van onevenredigheid. En daarom vonden de meeste fracties een eenheidstarief ongewenst.

Gemeente incassobureau voor de Zakenkring?

De fractie van D66 had de meest duidelijke en uitgesproken mening: de gemeente is géén incassobureau voor de Zakenkring. De fractie van GroenLinks wilde meer duidelijkheid over de basis van deze heffing, er is geen inzicht in het tot stand komen van het voorgestelde tarief ad 400 euro en geen onderbouwing gegeven hiervoor (vanuit bijvoorbeeld de Zakenkring).

Het CDA merkte op dat de zakenkring 39 leden heeft en dat deze leden een minderheid van de bedrijven in het centrum vertegenwoordigen en dat het huidige voorstel veel vragen open laat. Daarnaast liet ook het CDA blijken een voorstander van differentiatie te zijn.

De VVD was, zoals ook dhr. Westerhoff constateerde, geheel in strijd met de Liberale uitgangspunten verrassend genoeg voorstander van de belasting zei het dat ook de VVD de kanttekening maakt dat er sprake moet zijn van differentiatie. Dit terwijl de VVD eerder op de avond nog bij het agendapunt aangaande werkgelegenheid en bedrijvigheid een motie indiende, welke werd afgestemd, waarin zij voorstelden om nieuw te vestigen ondernemers en starters te ‘lokken’ met een korting op de OZB voor een periode van vijf jaar. Hoe de VVD het kan rijmen om enerzijds een belasting-korting voor nieuwe ondernemers te geven en anderzijds een belasting wil invoeren (die mogelijk die korting weer geheel ongedaan maakt) is niet duidelijk.

Voor de gemeenteraardsverkiezingen…

Diverse raadsleden benadrukten dat er op korte termijn weer over het onderwerp gesproken moet worden, liefst bij de eerstvolgende raadsvergadering, zodat het een en ander vóór de gemeenteraadsverkiezingen afgerond is. Als het voorstel bij de volgende vergadering weer wordt ingebracht zal deze dan ook waarschijnlijk aangepast zijn. Dit mede naar aanleiding van de ingebrachte bezwaren van niet bij de Zakenkring aangesloten ondernemers.

Petitie

Tijdens de raadsvergadering bleek dat de fracties allemaal bekend waren met de petitie tegen de reclamebelasting en een aantal van de gegeven argumenten wel degelijk in overweging hebben genomen alsmede een aantal andere ingediende (schriftelijke) bezwaren.

De petitie is nog steeds online, totdat er een definitief besluit genomen wordt. U kunt deze dan ook nog steeds ondertekenen.

> Meer informatie: http://reclamebelastingzuidhorn.nl/
> Klik hier voor de petitie