Opnieuw vaststelling inpassingsplan wegomlegging N355

Actueel Persberichten

Gedeputeerde Staten van Groningen maken overeenkomstig artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat Provinciale Staten van Groningen op 30 mei 2012 het ‘Inpassingsplan Wegomlegging N355 (Noordhorn – Zuidhorn)’ opnieuw hebben vastgesteld.

’Opnieuw’, want tegen het besluit tot vaststelling van het Inpassingsplan dat Provinciale Staten op 9 maart 2011 hebben genomen is door diverse belanghebbenden beroep ingesteld bij de (Afdeling bestuursrechtspraak van de) Raad van State. Deze heeft op 7 maart 2012 een tussenuitspraak gedaan, waarbij de zogenaamde ‘bestuurlijke lus’ is toegepast. De Raad van State is van oordeel dat de belangen van met name twee belanghebbende partijen onvoldoende in de besluitvorming zijn betrokken. Daarom hebben Provinciale Staten de opdracht gekregen om binnen 16 weken op dit punt een nieuw besluit te nemen en zo nodig het Inpassingsplan daarop aan te passen. Ter voldoening aan deze opdracht is het ‘Inpassingsplan Wegomlegging N355 (Noordhorn – Zuidhorn)’ nu opnieuw vastgesteld.

Bron: Staatscourant, 13 Juni 2012

Het vaststellingsbesluit en het ‘Inpassingsplan Wegomlegging N355 (Noordhorn – Zuidhorn)’ met de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 14 juni 2012 tot en met donderdag 26 juli 2012 voor een ieder ter inzage.

Zie ook: Provincie Groningen